Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via fashionbyreiss.nl  zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.
1.2 Onderneming: Fashion by Reiss is een handelsnaam met een online winkel (fashionbyreiss.nl)  die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten.
1.3 Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Fashion by Reiss en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fashion by Reiss en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument.
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website fashionbyreiss.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing.
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard.
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fashion by Reiss erkend. 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Fashion by Reiss.
Fashion by Reiss is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen 
4.1 Alle aanbiedingen van Fashion by Reiss zijn vrijblijvend. Fashion by Reiss behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd. 
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf €100,00. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij €5,00 verzendkosten. Dit geld alleen voor de landen Nederland en België. Voor verzendingen naar andere landen: bestel niet in onze webshop, maar neem contact met ons op (info@fashionbyreiss.nl of 0114-312248).
4.4 Fashion by Reiss kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.
5.2 Betaling kan worden gedaan via,
5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. 
5.2.2 Creditcard: consumenten uit Nederland en België kunnen ook gebruik maken van de betaaloptie Creditcard. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Fashion by Reiss onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Indien Fashion by Reiss haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Fashion by Reiss kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Fashion by Reiss streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan een melding.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Fashion by Reiss voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan. 
6.6 Aan de leveringsplicht van Fashion by Reiss zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Fashion by Reiss is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Fashion by Reiss op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

8.1 Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

8.2 U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar Fashion by Reiss zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, klik hier om uw product retour te zenden. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@fashionbyreiss.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uw kunt het pakket natuurlijk ook terug brengen naar onze winkel. Adres: Steenstraat 4, 4561 AS Hulst

8.3 Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

8.4 Wanneer u een sales item heeft gekocht, kunnen wij helaas geen geld retourneren.

Product ruilen?

8.5 Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@fashionbyreiss.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product. Of langs komen bij ons in de winkel. Adres: Steenstraat 4, 4561 AS Hulst

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

8.6 Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

 

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
9.1 Fashion by Reiss doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Fashion by Reiss te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Fashion by Reiss te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@fashionbyreiss.nl.
9.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 
9.3 Fashion by Reiss streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.


Artikel 10. Aansprakelijkheid 
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Klein Kleding, van personeel en producten van Fashion by Reiss voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Fashion by Reiss aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
10.2 Fashion by Reiss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Fashion by Reiss. 
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Fashion by Reiss jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Fashion by Reiss verschuldigd is. 
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Klein Kleding, dan wel tussen Fashion by Reiss en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Klein Kleding, is Fashion by Reiss niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van. Fashion by Reiss

 

Artikel 11. Overmacht
12.1 Fashion by Reiss heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fashion by Reiss gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fashion by Reiss kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Fashion by Reiss en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, of per e-mail contact met ons op te nemen.


Fashion by Reiss 
Steenstraat 4
4561 AS  HULST 
NEDERLAND

E-mail: info@fashionbyreiss.nl 
Web: http://www.fashionbyreiss.nl

Btw nr : NL001770677B13

KvK : 73988987

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.